WYPOŻYCZALNIA ELEKTRONARZĘDZI
ul. Owsiana 6
Białystok
tel. 85 664 74 40
fax. 85 664 74 42
kom. 502 153 431


WYPOŻYCZALNIA ELEKTRONARZĘDZI
ul. Wyszyńskiego 6A
Białystok
tel. 85 742 35 44
tel./fax 85 744 42 19
kom. 606 293 319

 

Nasze Oddziały

ul. Owsiana 6


ul. Wyszyńskiego 6A

UWAGA !!!

PRZY REJESTRACJI KLIENTÓW POBIERAMY PODWÓJNE ZABEZPIECZENIE ZWROTNE.

 

       Doświadczenie w branży w zakresie działalności od 1993 roku. Ponad piętnastoletnie doświadczenie sprawia, że jesteśmy rzetelni i profesjonalni, a zaufanie jakim obdarzają nas nasi klienci mobilizuje zarząd i pracowników naszej firmy do jeszcze dokładniejszego wsłuchiwania się w potrzeby rynku.

 

Naszym priorytetem jest :

  • Wypożyczalnia - nowoczesny i bezpieczny park maszynowy,
  • Serwis - profesjonalna i szybka naprawa,
  • Sprzedaż - miła i kompetentna obsługa.

Dodatkowo nasza wysoko wykwalifikowana kadra rzetelnie i chętnie udziela porad w sprawach techniczno-handlowych.

 

Uwaga

Przy rejestracji  ( pierwsze wypożyczenie ) będzie pobierane

podwójne zabezpiecznie zwrotne.

 

ZAPRASZAMY

pon -pt: 7.30 - 17.00

w soboty : 7.30 - 14.00  

 

HARMONOGRAM PRACY FIRMY HITAKO 

W DNIACH :

 

24.12.2016 -  7.30 - 12.00

31.12.2016 -  7.30 - 12.00


Ewentualne zwroty i wynajem w tych dniach

tylko w oddziale : ul.Owsiana 6

 

Wyciąg z warunków umowy najmu

 

                Wynajmujący firma Hitako s.c. zwana w dalszej części umowy Hitako zawiera z Najemcą, następującą umowę:

 

§ 1

 

                Hitako wynajmuje wymienione na umowie narzędzia i urządzenia wraz z osprzętem i wyposażeniem dodatkowym, zwane w dalszym ciągu umowy przedmiotem najmu a najemca zobowiązuje się do zapłaty należności za wynajem wedle cennika najmu Hitako.

 

§ 2

 

                Strony oświadczają, że wynajmowany przedmiot został sprawdzony w ich obecności, sprawny technicznie i czysty ( bez zastrzeżeń ) został wydany do użytku Najemcy. Najemca został zapoznany z obsługą oraz przepisami BHP przedmiotu najmu i oświadcza, iż je zrozumiał.

 

§ 3

 

1.       Najemca zobowiązuje się używać przedmiot najmu z należytą starannością i odpowiadać będzie przed Hitako za wszystkie szkody jakie powstaną w przedmiocie najmu z powodu nie dołożenia tej staranności. W szczególności Najemca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć przedmiot najmu przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą.

 

2.       W przypadku uszkodzenia przedmiotu najmu Najemca wyrówna szkodę Hitako pokrywając koszt usunięcia uszkodzenia.

 

3.       W przypadku zniszczenia lub utraty przedmiotu najmu Najemca wyrówna szkodę do wysokości wartości  odtworzeniowej przedmiotu najmu.

 

 

 

§ 4

 

                O utracie przedmiotu najmu Najemca obowiązany jest nie zwłocznie powiadomić Hitako oraz organy ścigania. Utrata przedmiotu najmu nie zwalnia Najemcy od obowiązku naprawienia szkody dla Hitako zgodnie z zasadą z §  3 ust. 3 umowy. Najemcy w tym przypadku będzie przysługiwało żądanie regresowe do sprawcy kradzieży,przywłaszczenia lub zniszczenia.

 

§ 5

 

Najemca nie może używać przedmiotu najmu niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz nie można stosować osprzętu niezgodnego z przeznaczeniem. W przypadku awarii winien bezwzględnie przerwać pracę i odłączyć sprzęt od zasilania. Najemca nie może dokonywać samodzielnych napraw, a o zaistniałych awariach i usterkach winien niezwłocznie powiadomić Wynajmującego. Bieg czasu najmu zostanie zastrzymany po dostarczeniu przedmiotu najmu do Hitako oraz dokonaniu oględzin. W celu dokonywania przeglądów i badań okresowych wynikających z przepisów BHP, Najemca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu najmu na każde wezwanie Hitako. Nie zastosowanie się do w/w ustaleń skutkuje wypowiedzeniem umowy przez Hitako w trybie natychmiastowym i obowiązek naprawienia ewentualnie powstałej szkody, zgodnie z zasadą wyrażoną w § 3 umowy. Wypowiedzenie umowy lub przekroczenie teminu zwrotu bez względu na przyczynę, nie zwalnia Najemcy z opłaty za najem ( stawek dobowych w/g umowy) do dnia dostarczenia przedmiotu najmu do Hitako.

 

§ 6

 

                Hitako zobowiązuje się do naprawy awarii lub usterek w przedmiocie najmu, które nie powstały z winy Najemcy. Bieg czasu najmu zostanie zatrzymany w chwili dostarczenia przedmiotu najmu do Hitako oraz dokonaniu oględzin. Przyjęcie zwróconego przedmiotu wymaga pisemnego potwierdzenia przez Hitako.

 

§ 7

 

                Za datę zwrotu przedmiotu najmu uważać się będzie jedynie oddanie Hitako przedmiotu najmu czystego i w takim stanie w jakim został on wydany z uwzględnieniem jego naturalnego zużycia wg. stanu i ilości wyszczególnionych w umowie. Przyjęcie zwróconego przedmiotu wymaga pisemnego potwierdzenia przez Hitako. Jeśli przedmiot najmu został w trakcie najmu utracony, za datę zakończenia umowy najmu uważa się dzień wpłaty  przez Najemcę kwoty, o której mowa w § 3 pkt. 3.

 

§ 8

 

                Mając na uwadze § 2 umowy najmu, odpowiedzialność za szkody, straty i wypadki  powstałe wskutek prac prowadzonych przy użyciu przedmiotu najmu przez Najemcę – ponosi Najemca.

 

§ 9

 

                   Aby usprawnić dalszą współpracę Najemca wyraża zgodę na pozostawienie danych osobowych oraz obrazu dokumentu tożsamości w bazie danych osobowych Hitako, a Wynajmujący oświadcza, że zna charakter danych i nie udostępni ich ososbom nieupoważnionym. Na pisemne oświadczenie Najemcy dane osobowe oraz obraz dokumentu tożsamości będą aktualizowane lub usunięte z w/w bazy.

 

§ 10

 

Sprawy nienormowane niniejszą umową będą rozstrzygane zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

 

 

 

Nowości
NOWOŚĆ !!
PAROWNICE
Promocje
Zapraszamy do działu promocje
do zapoznania się z nasza nową
atrakcyjną ofertą promocyjną
przygotowaną specjalnie dla
Państwa

więcej...


O NAS     SERWIS     NOWOŚCI     PROMOCJE     SPRZEDAŻ     WYPOŻYCZALNIA     KONTAKT      Copyright © Hitako created by Rutcom 2010